Lv 1189 points

鈺菁

最佳解答0%
解答0
 • 急 越南文翻譯!!!!!!!!!!!!!!!!?

  Thank you ... 1 ng rât tốt và cho t nhìu cảm xúc . Cs của b đã chịu nhìu .. Và k đc như bao ng khác ... Khi tôi đến tôi hứa sẽ che chở đc cho b đến suốt sđ t ... Cho b hp ... Nhưg h ... Hết thật rùi giữa t và b có quá nhju đìu .... Và ch đó xl t k quên đc .... Xl b xl rất nhju ... H t k thể lo cho b. Bất lực của tôi . Hãy sống tốt b ak.. Hy vọg b sẽ sốg tốt hp khi t k bên cạnh .. B sẽ ổn.

  語言4 年前
 • 英文翻譯!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?

  Directions: In this part, you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper articles, letters, and advertisements. Each text is follwed by several quesal questions. Select the best answer for each question and mark the letter (A),(B),(C),or(D) on your answer sheet.

  Questions 25-29 refer to the following letter and e-mail.

  3 個解答語言5 年前