Lv 753,465 points

Khanh chen minh

最佳解答77%
解答1,354
 • 懇請各位大師幫忙解釋此墓誌之意義

  懇請各位大師幫忙解釋此墓誌之意義~~拜託!拜託!

  嗚呼元配卜吉龍源復滿三年始表其墓非敢綬也蓋有待也愨惟元配能公能忍知柔知剛傳家忠孝教子義方封建厥福長發其祥既荣而富又壽而臧世濟其美家有餘康深恩欲報繼序不忘佳城預造銘石流芳

  張文舒奉祀

  2 個解答詩詞與文學1 0 年前
 • 懇請各位大大幫忙解釋此對聯的意義

  1) 滄海桑田成民局 ; 青山秀水最為佳 .

  2) 五星多護衛 ; 百世慶禎祥 .

  懇請各位大大幫忙解釋此對聯的意義 . 謝謝 !

  1 個解答詩詞與文學1 0 年前
 • 拜託各位大大幫忙解釋此 04 對聯

  1)百年偕老願同同 , 3) 馬荒古佳城

  三壽作朋情暮暮 . 牛眠遵式廓

  2)福履綏將艷世傳 , 4)恩大汪洋無地報

  慈心博愛留人後 . 心懷想像有天知

  拜託各位大大幫忙解釋此 04 對聯 , 謝謝

  1 個解答詩詞與文學1 0 年前
 • 請那位大俠幫忙解釋墓碑文字3

  嗚呼家妾卜吉龍源自戌午茲丁未計七月餘現表其墓慰厥微情一堂吉兆瞻彼玉挂顯賜綿長念其苗裔致我哀心銘之于石表刻平風謹記其墳眾子噫唏

  請那位大俠幫忙解釋此墓碑文字

  謝謝

  1 個解答詩詞與文學1 0 年前
 • 請那位大俠幫忙解釋墓碑文字2

  有此身者其親之枝母也天只匪母何依追惟令慈鞠我育我慇斯懃斯德容閫範彩色門楣富兼壽愷德是福基母兮何智女中英雌塵寰乍厭仙境遄歸尚篤其慶紹嗣前嶶延垂孫子永享純禧深恩欲報事道猶虧追思功德謹勒豊碑

  嗣子陳日昇立石誌

  請那位大俠幫忙解釋或翻譯成白話文

  謝謝!

  1 個解答詩詞與文學1 0 年前
 • 請那位大俠幫忙解釋墓碑文字

  * 請那位大俠幫忙解釋以下問題

  1) 墓誌,墓誌銘來歷.其中文字怎樣寫

  2) X迎何自雲霰曷歸天工代序物化推移峻嶺或頹哲人其萎令德無瑕如珪如璧嘉言有章可鑴金石枍梓表功州郡遺愛槐庭蔭森蘭階香靄福源廣潤仁樹垂荣南極高朗壽曜乍瞑五雲擁駕龍華會靈 .

  嗣子張文舒立石 .

  * X迎會是恭迎嗎?或是另一字.

  謝謝

  1 個解答詩詞與文學1 0 年前
 • 解釋”教子義方”的意義

  在一些墓碑之文字有一句"教子義方"的詞句,我根本不明瞭其正確的意義,請幫忙解釋.

  謝謝!

  1 個解答詩詞與文學1 0 年前
 • 幫忙解釋墓上之文

  墓碑

  嗚呼元配卜吉龍源復滿三年始表其墓非敢綬也蓋有待也愨惟元配能公能忍知柔知剛傳家忠孝教子A 方封建厥福長發其祥既荣而富又壽而臧世濟其美家有餘康深恩欲報繼序不忘佳城預造銘石流芳

  張文舒奉祀

  墓表

  嗚呼家妾卜吉龍源自戌午茲丁未計七月餘現表其墓慰厥微情一堂吉兆瞻彼玉挂顯賜綿長念其苗裔致我哀心銘之于石表刻平風謹記其墳眾子噫唏

  請幫忙解釋,謝謝

  1 個解答詩詞與文學1 0 年前