Lv 31,059 points

轉識成智

最佳解答23%
解答22

楞嚴經彌勒菩薩圓通章 唐天竺沙門般刺密帝譯 彌勒菩薩即從座起。頂禮佛足而白佛言。我憶往昔經微塵劫。有佛出世名日月燈明。我從彼佛而得出家。心重世名好遊族姓。爾時世尊教我修習唯心識定入三摩地。歷劫已來以此三昧事恒沙佛。求世名心歇滅無有。至然燈佛出現於世。我乃得成無上妙圓識心三昧。乃至盡空如來國土淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊我了如是唯心識故。識性流出無量如來。今得授記次補佛處。佛問圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明入圓成實。遠離依他及遍計執。得無生忍斯為第一 。 ~~~~~~~~~~~ 楞嚴經彌勒菩薩圓通章

抱歉,這裡看不到任何內容!使用者的活動不對外公開。