Lv 58,849 points

w.

最佳解答43%
解答206

兵者:詭道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近。利而誘之,亂而取之,實而備之,強而避之,怒而撓之,卑而驕之,佚而勞之,親而離之。攻其無備,出其不意,此兵家之勝,不可先傳也。 -不戰而屈人之兵- 凡用兵之法,全國為上,破國次之﹔全軍為上,破軍次之﹔全旅為上,破旅次之﹔全卒為上,破卒次之﹔全伍為上,破伍次之。是故百戰百勝,非善之善者也﹔不戰而屈人之兵,善之善者也。 故上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。 故善用兵者,屈人之兵,而非戰也﹔拔人之城,而非攻也﹔毀人之國,而非久也。 故曰﹕知己知彼,百戰不殆﹔不知彼而知己,一勝一負﹔不知彼,不知己,每戰必敗。 -知敵之情- 先知者,不可取於鬼神,不可象於事,不可驗於度。必取於人,知敵之情者也。 故用間有五:有因間,有內間,有反間,有死間,有生間。

抱歉,這裡看不到任何內容!使用者的活動不對外公開。