Lv 2321 points

勇敢的勇

最佳解答14%
解答28

曾經有一份真誠的愛情擺在我的面前,但是我沒有去珍惜,等到失去的時候才後悔莫及,塵世間最痛苦的事莫過於此。如果上天可以給我一個機會再來一次的話,    我會跟那個女孩子說 i love u。           如果非要把這份愛加上一個期限,我希望是一萬年! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 哈 。! 

抱歉,這裡看不到任何內容!使用者的活動不對外公開。