promotion image of download ymail app
Promoted
山雞
Lv 4
山雞 發問時間: 政治與政府法律與道德 · 2 0 年前

自由在憲法上所代表的價值

自由在憲法上所代表的價值代表什麼

2 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  〔自由權包括〕.人身自由: 人 民 身 體 之 自 由 應 予 保 障 。 除 現 行 犯 之 逮 捕 由 法 律 另定 外 , 非 經 司 法 或 警 察 機 關 依 法 定 程 序 , 不 得 逮 捕 拘禁 。 非 由 法 院 依 法 定 程 序 , 不 得 審 問 處 罰 。 非 依 法 定程 序 之 逮 捕 , 拘 禁 , 審 問 , 處 罰 , 得 拒 絕 之 。 人 民 因 犯 罪 嫌 疑 被 逮 捕 拘 禁 時 , 其 逮 捕 拘 禁 機 關 應 將逮 捕 拘 禁 原 因 , 以 書 面 告 知 本 人 及 其 本 人 指 定 之 親 友, 並 至 遲 於 二 十 四 小 時 內 移 送 該 管 法 院 審 問 。 本 人 或他 人 亦 得 聲 請 該 管 法 院 , 於 二 十 四 小 時 內 向 逮 捕 之 機 關 提 審 。  法 院 對 於 前 項 聲 請 , 不 得 拒 絕 , 並 不 得 先 令 逮 捕 拘 禁之 機 關 查 覆 。 逮 捕 拘 禁 之 機 關 , 對 於 法 院 之 提 審 , 不得 拒 絕 或 遲 延 。  人 民 遭 受 任 何 機 關 非 法 逮 捕 拘 禁 時 , 其 本 人 或 他 人 得 向 法 院 聲 請 追 究 , 法 院 不 得 拒 絕 , 並 應 於 二 十 四 小 時 內 向 逮 捕 拘 禁 之 機 關 追 究 , 依 法 處 理 。.居住自由:人 民 有 居 住 及 遷 徙 之 自 由 。 .言論自由:人 民 有 言 論 , 講 學 , 著 作 及 出 版 之 自 由 。 .通訊自由:人 民 有 秘 密 通 訊 之 自 由 。 .信仰自由:人 民 有 信 仰 宗 教 之 自 由 。 .集會自由:人 民 有 集 會 及 結 社 之 自 由 。〔自由權限制〕.合理範圍保障: 凡 人 民 之 其 他 自 由 及 權 利 , 不 妨 害 社 會 秩 序 公 共 利 益 者 , 均 受 憲 法 之 保 障 。 .法律限制保障: 以 上 各 條 列 舉 之 自 由 權 利 , 除 為 防 止 妨 礙 他 人 自 由 ,避 免 緊 急 危 難 , 維 持 社 會 秩 序 , 或 增 進 公 共 利 益 所 必要 者 外 , 不 得 以 法 律 限 制 之 。.公務員侵權保障: 凡 公 務 員 違 法 侵 害 人 民 之 自 由 或 權 利 者 , 除 依 法 律 受 懲 戒 外 , 應 負 刑 事 及 民 事 責 任 。 被 害 人 民 就 其 所 受 損 害 , 並 得 依 法 律 向 國 家 請 求 賠 償 。

  參考資料: 憲法
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 匿名使用者
  6 年前

  到下面的網址看看吧

  ▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。