promotion image of download ymail app
Promoted
匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 社會與文化宗教信仰與靈性 · 2 0 年前

東嶽大帝的由來是...?

請問東嶽大地的由來是...?他的故事是什麼呀?

2 個解答

評分
 • 2 0 年前
  最佳解答

  東 嶽 大 帝 的 來 歷 :

   東 嶽 指 的 是 今 山 東 省 的 泰 山 。 東 嶽 大 帝 就 是 泰 山 神 。 據 《 三 教 源 流 搜 神 大 全 》 稱 , 東 嶽 大 帝 是 盤 古 氏 九 世 苗 裔 金 輪 王 少 海 氏 與 妻 彌 綸 仙 女 所 生 之 子 , 初 名 金 虹 氏 。 金 虹 氏 有 功 在 長 白 山 中 , 至 伏 犧 氏 時 封 為 太 歲 。 至 神 農 朝 , 賜 天 符 都 官 , 號 名 府 君 。 漢 明 帝 時 , 封 為 泰 山 元 帥 。 唐 武 后 垂 拱 二 年 ( 6 8 6 年 ) , 封 東 嶽 為 「 神 嶽 天 中 王 」 。 武 后 萬 歲 通 天 元 年 ( 6 9 6 年 ) 又 尊 為 「 天 齊 君 」 。 唐 玄 宗 開 元 十 三 年 ( 7 2 5 年 ) 加 封 「 天 齊 王 」 。 宋 真 宗 大 中 祥 符 元 年 ( 1 0 0 8 年 ) , 詔 封 東 嶽 天 齊 仁 聖 王 , 四 年 又 尊 為 帝 , 稱 「 東 嶽 天 齊 仁 聖 帝 」 。 對 泰 山 神 之 祭 祀 和 崇 奉 , 自 上 古 三 代 就 有 。 三 代 民 居 都 在 黃 河 中 下 游 一 帶 , 故 天 子 「 以 血 祭 祭 社 稷 、 五 祀 、 五 嶽 」 , 其 中 五 嶽 之 長 就 是 泰 山 , 泰 山 被 尊 稱 為 岱 宗 。 《 風 俗 通 義 》 引 孔 子 語 稱 , 「 封 泰 山 , 禪 梁 父 , 可 得 而 數 , 七 十 有 二 」 , 當 指 王 者 功 成 封 禪 , 以 告 天 地 的 意 思 。 漢 魏 以 後 , 道 教 沿 襲 古 制 , 奉 祀 東 嶽 大 帝 。

  登 仙 之 途 :

   泰 山 峻 極 高 巍 , 古 人 視 作 通 天 之 路 , 故 稱 「 天 齊 」 , 意 思 是 與 天 一 般 高 。 祭 祀 泰 山 就 是 在 山 頂 上 築 土 為 壇 , 祭 天 以 報 天 之 功 。 學 道 修 道 之 人 即 以 祭 祀 泰 山 為 登 仙 之 道 。

  魂 歸 東 嶽 :

   泰 山 地 處 東 方 , 陰 陽 交 泰 , 萬 物 之 始 , 有 生 必 有 死 , 故 泰 山 之 神 知 人 生 命 長 短 。 《 風 俗 通 義 》 引 當 時 傳 聞 稱 , 「 岱 宗 上 有 金 篋 玉 策 , 知 人 年 壽 修 短 」 。 漢 代 出 土 的 鎮 墓 券 上 , 多 有 「 死 屬 泰 山 」 字 樣 。 自 漢 魏 以 後 , 東 嶽 大 帝 又 主 掌 人 之 生 死 壽 夭 。 《 雲 笈 七 籤 》 卷 2 2 云 , 「 泰 山 君 領 群 神 五 千 九 百 人 , 主 治 死 生 , 百 鬼 之 主 帥 也 」 。 因 此 , 奉 祀 東 嶽 大 帝 的 東 嶽 廟 大 多 設 有 管 理 人 仙 命 籍 的 七 十 二 司 或 七 十 五 司 , 如 速 報 司 、 福 壽 司 等 等 , 分 別 司 理 人 的 生 死 貴 賤 。

  奉 祀 :

   東 嶽 大 帝 的 神 誕 之 日 為 三 月 二 十 八 日 。 東 嶽 廟 或 者 供 奉 東 嶽 大 帝 的 宮 觀 都 要 舉 行 祝 壽 慶 典 , 以 大 型 齋 醮 儀 禮 為 道 教 徒 祈 壽 延 命 。 親 屬 亡 故 以 後 , 也 要 到 東 嶽 大 帝 前 行 黃 籙 超 度 功 德 , 祈 禱 亡 魂 早 日 昇 天 。

  參 考 文 獻:

  《 雲 笈 七 籤 》、 《 文 獻 通 考 》、 《 元 始 天 尊 說 東 嶽 化 身 濟 生 度 死 拔 罪 解 冤 保 命 妙 經 》

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 2 0 年前

  東嶽大帝是泰山之神,民間相傳東嶽大地執掌十八層地獄,為十殿閻王之首,因此在主祀東嶽大地的廟宇中,也同一般的城隍廟一樣,共有七爺八爺兩位冥府神將。

  東嶽大帝的一生有兩種說法,一說東嶽大地是盤古的後代子孫,他的母親彌輪仙女夢見吞下二日後不久,就身懷六甲,先產下一子,為東華地君,再產下老二,即東嶽大地,另一種說法是源自於〈封神演義〉該書描寫姜子牙在封神臺上大封天下諸神時,分別把中國境內五大名山的治理權封給黃飛虎、崇黑虎、蔣雄、崔英、聞聘五人,其中戰死於繩池縣的黃飛虎所治理的轄域,就是東嶽泰山,因此稱為〈東嶽大帝〉。

  在東嶽大帝聖誕的今天,有意驅邪、借壽、超渡、作功德、牽亡魂、探元神的民間信徒,可以請道士在東嶽大帝神尊前舉行誦經禮懺的儀式,來達到祈願的目的。

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。