?
Lv 5
? 發問時間: 藝術與人文歷史 · 2 0 年前

五代十國的興亡史?

可否簡述五代十國的興亡史?可大綱敘述,亦可已簡短故事敘述,或勉強轉貼文章!感謝提供,謝謝

3 個解答

評分
 • 2 0 年前
  最佳解答

  五代十國 (907-979)         唐末,籓鎮之禍,宦官之亂,黃巢起義,朋黨之爭令光輝燦爛的唐帝國終告崩潰。起而代之的是中國繼春秋戰國,三國,南北朝的另一次大分裂時期。自唐末朱全忠篡唐自立,改國號為梁,建都於開封。朱梁以後,繼起的朝代,分別是唐、晉、漢、周,與梁合稱為五代。除五代外,當時中國南方境內還有許多其他的割據勢力,即吳、楚、閩、吳越、前蜀、後蜀、南漢、南唐、荊南、北漢等十個王朝,統稱為十國。史稱五代十國,但實際的國卻不止十個。         五代的第一個朝代是由朱全忠篡唐而建的朱梁王朝,改進了唐朝的一些政弊,後梁被世仇李存勗的後唐所滅。         後唐有比較開明的皇帝唐明宗李嗣源實施了不少利國利民的政策,使社會出現小康的局面,但他的後繼者榷被他的女婿石敬瑭以燕雲十六州為代價向北方的契丹人借兵所滅。         石敬瑭認比他年紀小的契丹帝為父,被契丹帝冊封為大晉皇帝,定都開封。但源源不絕的財富榷流入契丹人的國庫,以至石敬瑭的養子石重貴不甘如此,在大臣景延廣的建議下以向契丹稱"孫"不稱臣的借口,企圖改變對契丹的依付關係,但契丹人用揮兵南下滅後晉,虜石重貴來作為答案,并在開封建立大遼,耶律德光自立為帝。         後晉滅,但遼政權無力在中原立足,撤回北方,立李從益為中原之主,太原劉知遠殺死李從益,奪取中原,自立為帝,建立大漢帝國。         他的兒子劉承祐因殺大將郭威不成榷被郭威所代為大周,郭威和他的養子郭榮後周是五代中的明君,在他們的經營下,後周漸強,并逐步統一中國,但郭榮的繼承者是七歲的小孩,無力掌管天下,終大將趙匡胤在陳橋被手下黃袍加身,代周立宋。後來宋王朝在趙匡胤的經營下,終統一中國,結束五代時的大分裂。區分國別建都開國帝王原官爵興亡年數亡于 五 代後梁帝國開封朱溫(全忠)梁王.宣武節度使907-92317後唐 後唐帝國洛陽李存勗晉王.河東節度使923-93614後晉後唐明宗後晉帝國開封石敬瑭河東節度使936-94611遼 後漢帝國開封劉知遠北平王.河東節度使947-97933宋 後周帝國開封郭威鄴都留守951-96010宋後周世宗 十一國岐王國鳳翔府李茂貞歧王,鳳翔節度使907-92418後唐 南楚王國長沙府馬殷楚王.武安節度使907-95145南唐 吳越王國杭州錢鏐吳越王.鎮海節度使907-97872宋 前蜀帝國成都王建蜀王.西川節度使907-92519後唐 南吳王國江都府楊渭吳王.淮南節度使910-93728南唐 桀燕帝國幽州劉守光燕王.盧龍節度使911-9133後唐 南漢帝國興王府劉岩南海王.清海節度使917-97155宋 南平帝國江陵府高季興南平王,荊南節度使924-96340宋 閩帝國長樂府王延鈞閩王,威武節度使933-94513後唐 後蜀帝國成都府孟知祥蜀王.西川節度使934-96532宋 南唐帝國江寧府李昇齊王.鎮海節度使937-97539宋後主 李煜 

 • 2 0 年前
 • 2 0 年前

  五代十國 (907-979)

  唐末,籓鎮之禍,宦官之亂,黃巢起義,朋黨之爭令光輝燦爛的唐帝國終告崩潰。自唐末朱全忠

  篡唐自立,改國號為梁,建都於開封。梁以後,繼起的朝代,分別是梁、唐、晉、漢,與周合稱

  為五代。除五代外,當時中國南方境內還有許多其他的割據勢力,即吳、楚、閩、吳越、前蜀、

  後蜀、南漢、南唐、荊南、北漢等十個王朝,統稱為十國。史稱五代十國。

  五代的第一個朝代是由朱全忠篡唐而建的梁朝,改進了唐朝的一些政弊,後梁被李存勗的後唐所滅。

  後唐有比較開明的皇帝唐明宗李嗣源實施了不少利國利民的政策,使社會出現小康的局面,但

  他的後繼者榷被他的女婿石敬瑭以燕雲十六州為代價向北方的契丹人借兵所滅。

  石敬瑭認比他年紀小的契丹帝為父,被契丹帝冊封為大晉皇帝,定都開封。但源源不絕的財富

  榷流入契丹人的國庫,以至石敬瑭的養子石重貴不甘如此,在大臣景延廣的建議下以向契丹

  稱"孫"不稱臣的借口,企圖改變對契丹的依付關係,但契丹人用揮兵南下滅後晉,虜石重貴來作為答

  案,并在開封建立大遼,耶律德光自立為帝。

  後晉滅,但遼政權無力在中原立足,撤回北方,立李從益為中原之主,太原劉知遠殺死李從益,奪

  取中原,自立為帝,建立大漢帝國。

  他的兒子劉承祐因殺大將郭威不成榷被郭威所代為大周,郭威和他的養子郭榮後周是五代中

  的明君,在他們的經營下,後周漸強,并逐步統一中國,但郭榮的繼承者是七歲的小孩,無力掌管天下,

  終大將趙匡胤在陳橋被手下黃袍加身,代周立宋。後來宋王朝在趙匡胤的經營下,終統一中國,結束

  五代時的大分裂。

還有問題?馬上發問,尋求解答。