promotion image of download ymail app
Promoted
匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 藝術與人文歷史 · 2 0 年前

歷史~秦漢的郡縣制 背景

歷史~秦漢ㄉ郡縣制 背景

如果是現代 有沒有和他差不多ㄉ東西

2 個解答

評分
 • 2 0 年前
  最佳解答

  秦始皇的廢封建行郡縣

  1.封建與郡縣的爭議

  A.封建派:王綰倡分封諸子為王,以收威鎮之效

  B.郡縣派:李斯認為封建將重蹈周朝諸侯自相攻伐的覆轍

  C.結果:a.始皇以封建為天下亂源,採行郡縣制

  b.博士淳于越主張恢復封建,李斯奏請「焚書」以禁絕其說,郡縣制確立

  2.分層統治的組織系統

  A.郡:郡守-行政;郡尉-軍事;監御史-監察郡務

  B.縣:縣令(縣長)、縣尉與縣丞

  C.鄉:a.三老-宣講法令並教化民眾

  b.嗇夫-徵收賦稅及審理訴訟

  c.游徼-治安捕盜

  D.亭:設亭長,掌管治安,類似今之地方派出所

  E.里:由里正掌理地方行政及戶口

  3.郡縣制的作用

  A.基層百姓盡成編戶齊民,國家因而掌握穩定的賦稅、徭役與兵源

  B.地方官僚的「上計」,使天子能直接統治全國,行中央集權

  4.秦末大亂與封建制的重現

  A.始皇死,趙高當權,陳勝、吳廣揭竿而起,六國後裔隨即響應,自立為王;六國後裔仍眷戀舊制,以世族為優越

  B.項羽分封不公,諸王彼此猜忌不安而轉相攻伐,終為劉邦安享其成

  漢初的郡國並行制

  1.由來:A.郡縣制度有利於君主的集權,但易使皇室孤立無援;封建制度有助於屏障王室,但易生內鬨

  B.誅滅異姓諸侯王,並有白馬(刑馬)盟誓:「非劉氏而王者,天下共擊之。」;但惠帝時,呂后稱制,大封諸呂為王,打破此誓言

  2.推行:A.王國的丞相由朝廷派遣,統御眾官

  B.中央的直轄區域擴大,仍置郡縣;王國內亦設郡縣,但租稅徭役和軍事政權均操於諸侯王

  3.封建制度衰微

  A.文帝:a.賈誼上《治安策》,建議:「欲天下之治安,莫若眾建諸侯而少其力。力少則易使以義,國小則亡邪心。」

  b.以溫和手段抑制宗室,如分齊為六、淮南為三

  B.景帝:a.諸侯王(吳王劉濞)愈驕橫亂法,晁錯建議以武力削藩

  b.引發「七國之亂」,為太尉周亞夫平定,諸侯國的實力大為削弱

  (1)諸侯不得治理國事,僅能衣食租稅

  (2)減縮王國政府編制,重要官員均由中央任命,完全不具行政權

  C.武帝:a.主父偃建議「推恩」、「眾建」政策

  b.封建名存實亡,郡縣成為大一統帝國的地方行政規制

  D.侷限:國君英明,自易統制全局,開創盛世;一旦君主幼弱昏闇,因無宗室夾輔,大權易為親近的外戚或宦官所奪

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • ?
  Lv 6
  2 0 年前

  郡比現大

  現在板橋市屬於台北縣

  那時相反

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。