promotion image of download ymail app
Promoted

幫我查字典唷!!

陳懷州.....三ㄍ字

請查:

篆書

隸書

楷書

行書

草書

還有字義.....

謝謝啦!!

ps:如果無法用打ㄉ....用圖片也可以....謝謝

已更新項目:

你ㄇ誤會ㄌ...

我是要你ㄇ把 陳懷州 ...找出這三ㄍ字ㄉ

篆書

隸書

楷書

行書

草書

ㄉ寫法

3 個解答

評分
 • ?
  Lv 7
  2 0 年前
  最佳解答

  【陳】阜-8-11注音一式

  圖片參考:http://140.111.34.46/dict/fonts/fa41.gif

  2005-06-11 14:22:16 補充:

  回答問題能提供的字型只有「細明體」及「標楷體」

  你如果需要篆書、隸書、楷書、行書、草書這樣的字體~

  可以下載各家字形,如華康、文鼎.....(最好選毛筆字體比較標準)等,利用WORD輸入你要的文字,這樣比較好

  2005-06-11 14:30:19 補充:

  所以僅能提供分別的字義解釋~

  或許有電腦更高竿的,可以克服~

  參考資料: 國語辭典
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 匿名使用者
  2 0 年前

  篆書是最早的一種書體 , 其筆法比其他書體簡單。其結字富有裝飾性。所謂 " 書法始於篆 , 學書者當先學篆。篆書體劃整肅 , 行自謹嚴 , 習之以免弱、俗、荒、斜之病。這不無道理。篆書的種類很多 , 可以分爲甲骨文、大篆、小篆三類。東漢許慎的《說文解字》中解釋說 " 篆 ", 引 書也 " 。 " 引 " 就是 " 引長 " 的意思 , 引書就是一筆一畫引伸地書寫。篆書的種類繁多 , 分類方法也不盡相同 , 一般可分成大篆和小篆兩大類。 廣義來說 , 秦朝文字前的書體 , 如甲骨文、金文等都可稱爲大篆 , 秦統一文字 後的篆書稱爲小篆。從整個體系來說、大篆是未定型的漢字 , 小篆則是定型方塊漢字的基礎。甲骨文 , 是殷商後期刻在龜甲 , 獸骨上的一種文字 , 這種文字大多是因形立意。其中的象形字 , 很接近一種線條化的圖形 , 採取實物的某些特徵 , 突出 其形象 , 藉以表示不同的字意。因此 , 這種文字的異體字很多。甲骨文異體字非常多 , 一個字可以有十幾個乃至幾十個異體字。從這個意義上說 , 甲骨文可說是一種不定型的漢字。

  隸書

  漢字的形體演變為隸書體,徹底告別了象形,成為符號化的方塊文字。隸書在漢朝才定型,是漢朝的正體字。東漢時期是隸書藝術的鼎盛期,通常所說的「漢隸」,是指東漢的碑刻隸書。

  隸書筆畫比篆書豐富,有點、橫、豎、撇、捺五種,各有特定的形態;而篆書筆畫只有短線條與長線條之分。寫隸書,筆畫有向左、向右、向左下、向右下四個方向;寫篆書,運筆可以轉變方向,主要是縱、橫兩個方向。隸書的筆畫形態似乎比篆書複雜,但是一筆只寫一個方向的筆畫,並且形成了「筆順」規則,反而便於書寫,提高了書寫的效率。標準的隸書,還出現了裝飾筆畫端部的波挑,尤其是橫畫的「蠶頭」和「燕尾」,成了隸書體的顯著標誌。

  隸書結構的特點是橫平豎直,橫向筆畫靠得很近,字形方整,像疊起的「崇台重宇」。隸書的撇筆、捺筆向左右舒展,橫向的筆畫又很顯眼,字勢是橫張的。

  東漢時期的碑刻隸書,有質樸的《開通褒斜道刻石》、秀麗的《曹全碑》、方厚的《張遷碑》、嚴謹的《乙瑛碑》、俊逸的《石門頌》,美不勝收。20世紀出土了大量漢簡,我們看到了漢朝人書寫的小字隸書,用筆爽利,筆畫生動,千姿百態。

  楷書是從隸書簡化而,書寫起來比漢隸更方便。更東漢中後期成熟的漢隸如何逐漸演變為楷書,並不很清楚。

  字體特色:

  楷書與隸書之間變動不多,主要在去掉筆畫尾部挑法。至於體形方面,漢隸近於扁寬的四方形,楷書一般是正方或縱長方形。

  名家、名作:

  歐陽詢、開成石經

  行書的起源,相傳有兩種說法: 一、據張懷瓘書斷說:「行書者,乃後漢潁川劉德升所造,即正書之小訛,務從簡易,故謂之行書。」由是說而知:「行書」是「正書」轉變而成的。 二、據王僧虔古來能書人名云:「鍾繇書有三體: 一曰銘石之書,最妙者也;二曰章程書,傳秘書,教小學者也;三曰行押書,相聞者也。河東衛凱子瓘,採張芝法,以凱法參,更為草蒿。草蒿是相聞書也。」由是而知行書亦稱行押書,起初當由畫行簽押發展而來。相聞者,係指筆札函牘之類。 行書的優點:張懷瓘書議說:「行書非草非真,在乎季孟之間;兼真者謂之真行,帶草者謂之草行街宣和譜亦說:「自隸法掃地,真幾於拘,草幾於放,介乎兩者之間者,行書有焉。」行書既沒有像正書那樣規矩繁難,也沒有草書那樣狂放難認的弊病,因具有「不拘不放,易認好寫」的優點,所以筆札函牘,皆使用,兼以古今人學書,亦特別重視此體。久之已成為在主會上流行最普遍,在日常生活中最切實用的字體。在應用價值上來說,其威可算得是最為偉大的。故能自後漢相傳至,歷久而彌新。

  草書」的起源,亦如行書,或其他書體,無法確指始於何。史記說:「戰國時,楚懷王使屈原造憲令,草蒿未上,上官氏見而欲奪之,蓋草書之祖起於。」據此故有草書緣起於草蒿之話,可見戰國時即已有草書的形成。因為起草蒿的字體,為了發揮速寫功能,較為省略草率,自然不能工整,草草寫成,顧名思義而為草書。但此種草書,僅能說是古篆(當時使用的字體)的草蒿,真正草書的開始發見,則始自漢初,其演變過程,自應是先有「章草」,而後又有「今草」,再又有「狂草」等三種字體了。

  --------------------------------------------------------------------------------

  章草

   「章草」是「隸書」速寫而成,故源出於隸。傳說西漢元帝時黃門令史游所創,四庫書目提要說:「所謂章書者,正因游作是書,以所變草法之,後人以其出於急就章,遂名章草者。」急就章字體,乃簡省隸書筆畫,以便速寫之用者。另一說則謂由杜度(字伯度)所作,因漢章帝的愛好而得。章誕說:「章草者,漢齊相杜度援蒿所作,因章帝所好名耳。」兩說都由章草的章字附會言之,自不能得其。此外,張懷瓘書斷說:「建初,杜度善草,見稱於帝,上貴其跡,詔使草書上事。魏文帝亦令劉廙通草書上事。蓋因奏章,後世謂之章草。」宋黃庭堅亦說:「章草,言可以通章奏。」又宋趙彥衛雲漫鈔更為詳考說:「宣和,陝古人發地得木簡,字皆章草,乃永初二,發夫討叛羌檄。米元章帖言:章草乃章奏之草。今考之既用於檄,則理容施於章奏。蓋小學家流,自古以降,日趨於簡便故大篆變小篆,小篆變隸;比其久也,復以隸為繁。則章奏文,悉以章草從事,亦自然之勢;故雖曰草,而隸筆仍在,良繇去隸未遠也。」此說章草因通於章奏得,其說較為可信。 「章草」字體,雖已「隸書」簡約,但仍略帶波磔,若從漢初木簡書跡,可見初期的「章草」,實際上就是應急的粗率「隸書」變體。故其筆法與結體,無有一定規範可循,一直到了東漢的張芝,章草字體,才臻成熟,至魏晉而登峰造極。其中著名的書家,如魏時的韋誕、吳時的皇、晉時的索靖,都稱為一代章草的宗匠。 「章草」傳世的法帖,計有史游玉煙堂急救章、淳化閣帖中張芝書、皇象所書「急救章」、索靖的月儀帖、出師頌等。雖傳刻至今,但法度端凝,體勢堅勁,有獨立自強之特,仍足供為後人臨摹研究的最佳資料。 「章草」的特、筆畫略帶隸書的波磔,而字字獨立不相連帶;利用符號,一筆萬同,係漢隸行書之變體。

  --------------------------------------------------------------------------------

  今草

   「今草」,即現今所通行的草書,通稱為草書,傳說為後漢張芝(伯英)所創始。韋誕說:「芝學杜度,轉精其功,可謂草聖,超前絕後,獨步無雙。」張懷瓘書斷說:「自杜度妙於章草,崔瑗、崔實,父子繼能。伯英得崔杜之法,故知新,因而變之,以成今草。字之體勢,一筆而成,偶有不,而血脈不斷;及其連者,筆脈通其隔行。惟王子敬深明其旨,故行首之字,往往繼前行之未,世稱一筆書起自張伯英,即此也。」又說:「章草之書,字字別。張芝變為今草,上 下牽連,或上字之,而為下字之上。呼史游草為章草,因伯英草而謂也。」由是而知,「今草」與「章草」不同之處:章草字字獨之,係速寫隸書而成,而「今草」則省去「章草」的波磔,上下牽連,是速寫「章草」而成的。于右任先生標準草書自序說:「其為法:重形聯,去波磔,符號之用加,使轉之運益;大令所謂窮偽略之理,極草之致者,最為得之。」按「重形,去波磔。」二語,可說是「今草」的特,也是「今草」益趨簡捷的所在。 「今草」書體由後漢張芝創起,至東晉而達完成的境遇,尤以王羲之父子,最善此體,所謂「一形眾,萬字皆別」。其姿態之美,變化多端,真是不可方物,已至登峰造極之絕妙佳境。

   「今草」傳世的法帖,自後漢的張芝,東晉的王羲之及歷代的大書家,兼壇草書,故法帖書蹟,流傳極,指不勝屈。初學草書者,幾乎不知由何入手。

  --------------------------------------------------------------------------------

  狂草

   「狂草」:今草到了王獻之,可說是已經發揮得盡致,且已達其父王之未曾達到的境界。張旭、懷素雖都出自二,但都能擺脫魏晉傳統的草法,創出新面目,於今草體格之外,益加狂肆,將今草進入更新的境界──以狂草著名於世。 「狂草」的得名,據傳是由於張,在每次作書前,多酒引發情緒,或助自然界的現象來觸發靈感,醉後呼叫狂走,再下筆作書。世人以張顛呼之。而懷素在他所書的「自敘帖」,曾引李御史丹云: 「昔張旭之作也,時人謂之張顛,今懷素之為也,余實謂之狂僧,以狂繼顛,誰曰不可。」由上可知,「狂草」,一方面是由於所書時的疾速與詭奇,一方面是張、赤所表現出來的顛狂態度而得。 本來草書是足以表現個人的性靈、氣度、學養與創造新的意境,但狂草的詭奇疾速、姿意縱橫、用筆之活、變化之能,於意境更多所啟發,韓愈形容張旭草書說:「喜怒、宭窮、憂悲、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平、有動於心,必於草書焉發之。於物,見於山水、崖谷、鳥獸、蟲魚、草木之花、日月列星、風雨水火、雷霆霹靂、歌舞戰鬥、天地事物之變,可喜可愕,一寓於書。」草著到此境界,己經心物一如、神而化之,但也脫離了實用意義,只能當作一種高度的美術品賞鑒罷了。 張旭傳世的狂草墨跡不,計有千字文(墨蹟及刻本)、肚痛帖、晚復、患差二帖(以上集帖及單刻本)、自言帖(墨跡)數種而己。 懷素的狂草與張旭齊,號顛張醉素,懷素善以中鋒筆純任氣勢作大草,如「驟雨旋風,聲勢滿堂」,到「忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字」的境界。雖然如是疾速,但懷素卻能於通篇飛草之中,極少失誤。以視張顛之千文幻怪至不可識,實在高明得多。是知懷素的狂草,雖率意顛逸,千變萬化,終不離魏晉法度。這確實要歸功他從極度苦修中得來。(自小以蕉葉與漆盤漆板練字,及至盤板皆穿的工夫。)懷素傳世的書蹟較:計有千字文、清淨經、聖母帖、藏真帖、律公帖、腳氣帖、自敘帖、苦筍帖、食魚帖、四十二章經等。 就以上懷素作品加以研究,其風格並非全部相同,大到可分為三種: 一是尚未完全擺脫前人作風的:如聖母、食魚、苦荀、藏真、諸帖,保留晉法甚多,聖母帖且多有顏真卿作風。二是他自成一家本領作風,如清淨經、四十二章經、自敘帖(堪稱標準的懷素書)。三是循和平澹的書風,如小草千字文,與其狂肆作風,大異其趣,完全換過一番面目,也可說是他過人之處。

  1.清季紛亂的"季"~是只一個固定的時期

  例如:花季~開花的時節

  清季~清朝的時期

  2.奇貨可居的"居"~收藏據集之意

  翻譯:珍異的貨品,可以收藏聚集起來,等候高價出售

  3.居間調停的"居"~居原意居處~間為意見鄉左兩者之間~

  所以在古語"居間"就有居中調解之意了~

  如:史記˙魏其武安候傳:賓客居間,遂止,俱解。

  另有做中間人﹑介紹人的意思~

  如:聊齋志異˙紅玉:浼鄰生居間,書紅箋而盟焉。

  法律上指立於相對人之間~為訂立某種契約之見證,或為商業買賣之介紹者。

  4.信近於義也,言可復也的"復"~古作解釋:反覆說~反覆講

  也就是信與義不同,但必須近於義。

  信由言語表達,信須近於義,則言語可以反復。

  即反復思維所說的話是否合宜。合宜則守信,不合宜則不必守信。

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 匿名使用者
  2 0 年前

  陳懷州也要查嗎..

  不過還是查了一下QQ"

  只查到陳懷生..

  人名。(西元1928~1962)原名懷,以字行,福建閩侯縣人。空軍軍官學校畢業,兩次赴美受訓。在空軍部隊服務,戰績優良,先後深入大陸偵察一百五十餘次。民國五十一年九月九日,在南昌附近搜索敵情時,壯烈殉職。

  篆書:ㄓㄨㄢˋ ㄕㄨ

  書體名:(1)廣義的篆書,是指隸書以前的所有書體,包括甲骨文、金文、籀文、六國文字及小篆等;狹義的篆書則指大篆及小篆。相傳大篆為周宣王太史籀所作;小篆為李斯取史籀大篆省改而成。現今所稱的篆書,則多指小篆而言。(2)王莽時六書之一,即小篆。

  隸書:ㄌㄧˋ ㄕㄨ

  書體名:(1)篆書的簡化體,創始於秦,通行於漢、魏。早期隸書在字形結構上保留較多的篆書形跡,稱為古隸、秦隸;後來筆畫分出波磔,所形成的隸書稱為八分書。典型隸書的特點是:起筆逆入,呈蠶頭之形;收筆挑起,具雁尾之狀。(2)楷書的別名。或作今隸。魏、晉至唐使用。

  楷書:ㄎㄞˇ ㄕㄨ

  解釋 一種漢字書體。初指筆畫平直,端正工整的字體,唐宋以後專指由隸書演變而來的正體書法。與隸書的主要區別為省略尾部的挑筆。約起源於後漢,至魏完備成體,通行至今。或稱為真書、真字、正楷、正書。

  以楷隸謄抄文字的官吏。起自晉代。宋˙沈括˙夢溪筆談˙卷二˙故事二:中書檢正官不置吏人,每房給楷書一人,錄淨而已。

  行書:ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨ

  書體名。筆勢和字形介於楷書與草書之間,比草書端莊,近於楷書,但筆勢較流暢活潑。書體自由,講究點畫、結構和墨色的變化。亦稱為連真。

  草書:ㄘㄠˇ ㄕㄨ

  書體名。為書寫方便、快速而產生的字體,大約起於漢代。初創時稱為章草。將隸書草率寫成,簡省點畫,保存波勢。其字個個分離不相連綿。至漢末,相傳張芝脫去章草中保留的隸書筆畫形跡,而筆勢連綴,上下兩字時時相連,形成今草,即後世通行的草書。亦稱為草體、草字。

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。