Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

誰可以告訴我天甘地知的排列順序(感恩)

我只會甲乙丙丁戊己庚辛而已

天干有多少???????

地知有多少????????

請各位在幫幫我吧

2 個解答

評分
 • 匿名使用者
  2 0 年前
  最佳解答

  天干、地支為黃帝時代之大撓氏所創作,用以作曆書,以黃帝登基之日為甲子年甲子月甲子日,六十組天干地支週而復始循環不已。

  一般農民曆的算法是六 十 甲 子為一個週期

  何謂天干?

  即:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸共為十字。

  何謂地支?

  即:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥共為十二字。

  天干陰陽之分則是:

  甲,丙,戊,庚,壬為陽。

  乙,丁,己,辛,癸為陰。

  地支陰陽之分則是:

  子,寅,辰,午,申,戌為陽。

  丑,卯,巳,未,酉,亥為陰。

   

  像其他的術數,子平命理都是根據我們的出生年月日,再算出天干及地支,作為算命的基礎。天干及地支各自代表不同事物或方向,亦分陰陽。

  甲:像草木破土而萌,陽在內而被陰包裹。

  乙:草木初生,枝葉柔軟屈曲。

  丙:炳也,如赫赫太陽,炎炎火光,萬物皆炳燃著,見而光明。

  丁:草木成長壯實,好比人的成丁。

  戊:茂盛也,象徵大地草木茂盛繁榮。

  己:起也,紀也,萬物抑屈而起,有形可紀。

  庚:更也,秋收而待來春。

  辛:金味辛,物成而後有味,辛者,新也,萬物肅然更改,秀實新成。

  壬:妊也,陽氣潛伏地中,萬物懷妊。

  癸:揆也,萬物閉藏,懷妊地下,揆然萌芽。

  支者猶樹之枝也。

  子:孳也,陽氣始萌,孳生於下也。

  丑:紐也,寒氣自屈曲也。

  寅:髕也,陽氣欲出,陽尚強而髕演於下。

  卯:冒也,萬物冒地而出。

  辰:伸也,萬物舒伸而出。

  巳:巳也,陽氣畢佈已矣。

  午:仵也,陰陽交相愕而仵。

  未:眛也,日中則昃,陽向幽也。

  申:伸束以成,萬物之体皆成也。

  酉:就也,萬物成熟。

  戌:滅也,萬物滅盡。

  亥:核也,萬物收藏,皆堅核也。

   

   

  參考資料: 農民曆
 • 匿名使用者
  2 0 年前

  天干地支簡稱干支,是夏歷中用來編排年號和日期用的。天干是:甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸,也叫十天干地支是:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、西、戍、亥,也稱十二地支。

  參考資料: 知識+
還有問題?馬上發問,尋求解答。