Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

chia 發問時間: 政治與政府法律與道德 · 2 0 年前

拋棄繼承的申請

我有個朋友的狀況是這樣的

爸爸家有五個兄弟姊妹 爸爸是老大 因為弟弟利用媽媽的名義申請許多貸款

原本有一千多萬 現在還到剩500多萬 不過弟弟也沒打算要還

因為去申請貸款名子是媽媽 . 但是媽媽的身體一天比一天差

也因為債務不是他們兄弟姊妹用的 沒有義務需要還那筆錢 (但卡在名子是媽媽 所以 如果媽媽有天不再 她們還是得擔起償還債務的責任) 真正用錢的那位也不打算還

那老大可以去申請拋棄繼承嗎?

請問 拋棄繼承要再多久之前提出申請 又要去哪申請 需要準備什麼資料?

申請時債權人跟兄弟姊妹也都需要出來嗎?

例如:要提前兩個月申請 那如果兩個月時間到了 債務人並沒有往生 而是在第三個月往生 那還具有法律效用嗎? (因為那位媽媽只是年老身體狀況越來越差 不知道何時會... ) 

PS 爸爸本身也有龐大債務

希望懂法律的人幫忙 解釋越清楚者得點

4 個解答

評分
 • 2 0 年前
  最佳解答

  以下均為民法 最重要的是第1174條

  第 1156 條

  為限定之繼承者,應於繼承開始時起,三個月內,開具遺產清冊呈報法院

  前項三個月期限,法院因繼承人之聲請,認為必要時,得延展之。

  第 1157 條

  繼承人依前條規定呈報法院時,法院應依公示催告程序公告,命被繼承人

  之債權人於一定期限內報明其債權。

  前項一定期限,不得在三個月以下。

  第 1158 條

  繼承人在前條所定之一定期限內,不得對於被繼承人之任何債權人償還債

  務。

  第 1159 條

  在第一千一百五十七條所定之一定期限屆滿後,繼承人對於在該一定期限

  內報明之債權及繼承人所已知之債權,均應按其數額,比例計算,以遺產

  分別償還。但不得害及有優先權人之利益。

  第 1160 條

  繼承人非依前條規定償還債務後,不得對受遺贈人交付遺贈。

  第 1174 條

  繼承人得拋棄其繼承權。

  前項拋棄,應於知悉其得繼承之時起二個月內以書面向法院為之。並以書

  面通知因其拋棄而應為繼承之人。但不能通知者,不在此限。

  第 1175 條

  繼承之拋棄,溯及於繼承開始時發生效力。

  第 1176 條

  第一千一百三十八條所定第一順序之繼承人中有拋棄繼承權者,其應繼分

  歸屬於其他同為繼承之人。

  第二順序至第四順序之繼承人中,有拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於其他

  同一順序之繼承人。

  與配偶同為繼承之同一順序繼承人均拋棄繼承權,而無後順序之繼承人時

  ,其應繼分歸屬於配偶。

  配偶拋棄繼承權者,其應繼分歸屬於與其同為繼承之人。

  第一順序之繼承人,其親等近者均拋棄繼承權時,由次親等之直系血親卑

  親屬繼承。

  先順序繼承人均拋棄其繼承權時,由次順序之繼承人繼承。其次順序繼承

  人有無不明或第四順序之繼承人均拋棄其繼承權者,準用關於無人承認繼

  承之規定。

  因他人拋棄繼承而應為繼承之人,為限定繼承或拋棄繼承時,應於知悉其

  得繼承之日起二個月內為之。

  第 1176-1 條

  拋棄繼承權者,就其所管理之遺產,於其他繼承人或遺產管理人開始管理

  前,應與處理自己事務為同一之注意,繼續管理之。

  第 1177 條

  繼承開始時,繼承人之有無不明者,由親屬會議於一個月內選定遺產管理

  人,並將繼承開始及選定遺產管理人之事由,向法院報明。

  第 1178 條

  親屬會議依前條規定為報明後,法院應依公示催告程序,定六個月以上之

  期限,公告繼承人,命其於期限內承認繼承。

  無親屬會議或親屬會議未於前條所定期限內選定遺產管理人者,利害關係

  人或檢察官,得聲請法

  請看以下網址

  2006-01-22 11:58:59 補充:

  這些是有關繼承的法規給你參考

 • 6 年前

  ●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc/

  ●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

  ●新舊會員儲值就送500點

  ● 真人百家樂彩金等你拿

  ●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

  歡迎免費體驗交流試玩!

  ●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc/

 • 匿名使用者
  7 年前

  【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

  【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

  【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

  【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

  【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

 • 永盛
  Lv 6
  2 0 年前

  拋棄繼承(民法 第一千一百七十四條以下):繼承人得為繼承權之拋棄,一旦繼承人為繼承權拋棄之表示,即溯及於繼承開始時不為繼承人,被繼承人所遺留之權利義務,概與拋棄繼承權人無關。按繼承人於繼承開始時,承受被繼承人財產上之一切權利、義務。如繼承人已知被繼承人之遺產不足清償債務,或有其他原因不願繼承時,得為繼承權之拋棄。辦理繼承權之拋棄,應於知悉得繼承之時起二個月內備妥死者除戶戶籍謄本及繼承系統表,以拋棄繼承陳報狀向法院為之。並以書面通知(存證信函)因其拋棄而應為繼承之人。繼承人一為拋棄繼承之表示,溯及於繼承開始時發生效力。自始不為繼承人,對於被繼承人所遺留之權利義務,概與拋棄繼承人無關。你只要把陳訴狀寫好送至法院,詢問要在哪裡收受狀紙即可。辦理繼承權之拋棄,應於知悉得繼承之時起二個月內備妥死者除戶戶籍謄本及繼承系統表,以拋棄繼承陳報狀向法院為之。並以書面通知(存證信函)因其拋棄而應為繼承之人。

還有問題?馬上發問,尋求解答。