Alen 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

英 to 義大利 or 西班牙文 單字翻譯 20點喔

Progressive

Creative

motivated

Pure, Purify

Design

Infinity

外加一句話的翻譯

\"無限淺力\"

謝謝大家

3 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

   英   西   義

  Progressive= Progresivo= Progressivo

  Creative= Creativo= Creativo

  motivated= Motivado= motivato

  Pure, Purify= Puro, Purificar= Puro, Purifichisi

  Design= Diseño= Disegno

  Infinity= Infinito= Infinità

  "無限淺力"=Energía latente en infinito(西文)

  參考資料: 小雨vs舊DIC
  • 登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  thanks a lot

  • 登入以對解答發表意見
 • 1 0 年前

  Progressive= progresivo

  Creative= creativo

  motivated=motivo

  Pure, Purify=puro, purificar

  Design=diseño

  Infinity=infinitivo

  以上是西班牙語翻譯

  參考資料:
  • 登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。