Yahoo奇摩知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東部時間) 終止服務。自 2021 年 4 月 20 日 (美國東部時間) 起,Yahoo奇摩知識+ 網站將會轉為唯讀模式。其他 Yahoo奇摩產品與服務或您的 Yahoo奇摩帳號都不會受影響。如需關於 Yahoo奇摩知識+ 停止服務以及下載您個人資料的資訊,請參閱說明網頁。

TUPAI 發問時間: 藝術與人文歷史 · 1 0 年前

請問廿二劄記卷四的東漢多母後臨朝外藩入繼的校証

請問廿二劄記卷四的東漢多母後臨朝外藩入繼的校証,東漢多母後臨朝外藩入繼的校証.因為我不太明白,所以想知道東漢多母後臨朝外藩入繼的校証.

已更新項目:

幫幫忙各位大師傅

2 個已更新項目:

謝謝您

2 個解答

評分
 • ?
  Lv 7
  1 0 年前
  最佳解答

  請參考【廿二史劄記‧東漢‧東漢多母后臨朝外藩入繼】

  范書(即范曄所著後漢書)后妃紀序,謂:「東京皇統屢絕,權歸女主。外立者四帝,臨朝者六后。」章懷註:「四帝,安、質、桓、靈也。六后,竇、鄧、閻、梁、竇、何也。」

  竇太后:案章帝時竇后專寵,有梁貴人生和帝,竇后養為己子,而陷貴人以憂死。章帝崩,和帝即位,竇為太后稱制。

  鄧太后:和帝崩,皇后鄧氏為太后,立殤帝嗣位。殤帝殂,太后又立安帝,終身稱制。

  閻太后:安帝崩,皇后閻氏為太后,立北鄉侯懿嗣位,身自臨朝。未幾懿殂。宦官孫程等迎立順帝,太后乃歸政。

  梁太后:順帝崩,皇后梁氏為太后,立沖帝,身自臨朝。沖帝殂,太后又立質帝,猶秉朝政。質帝為梁冀所酖,太后又立桓帝,數年歸政。

  竇太后:桓帝崩,皇后竇氏為太后,立靈帝,仍自臨朝。後其父武為宦官所害,太后亦遷於南宮。

  何太后:靈帝崩,皇后何氏為太后,立子辨嗣位,身自臨朝。尋為董卓廢弒。

  此六后也。

  其外藩入繼者

  安帝由清河王子入繼;

  質帝由千乘王子入繼;

  桓帝由蠡吾侯子入繼;

  靈帝由解瀆亭侯子入繼。

  此四帝也。

  然安帝崩,閻太后立北鄉侯懿嗣位,當時稱少帝。是四帝之外,尚有一帝,而范書專指安、質、桓、靈四君。蓋以北鄉侯立未逾年即殂,生前既未改元,殂後又無諡號,故獨遺之耳。其實外立者,共五帝也。

  2006-12-14 17:00:21 補充:

  誠如樓上大大所言,近人王樹民所撰《廿二史劄記校證》(王樹民校證 1984)校對、勘誤許多趙翼所忽略了的史料上的錯誤。

  本書的作者把平日讀史所生的領會,訴諸文字,編撰成書,呈現在讀者面前,屬於筆記型的刊物。可惜因為是大陸出版品,台灣比較沒有這本書的資訊。

  參考資料: 廿二史劄記, http://ckmwelt.com/blog/?p=32
 • 1 0 年前

  《廿二史劄記》是清朝趙翼所撰,近人王樹民為此書作校證,書名叫做《廿二史劄記校證》。不過,王樹民並未逐條地做校證,你所問的這條卷四的〈68東漢多母后臨朝外藩入繼〉,王樹民剛好沒有做校證。

  因此,你想知道的東西並不存在。

  2006-12-05 01:00:19 補充:

  不知是否回答了你的問題,若需該條原文,可到下列網址:http://home.kimo.com.tw/az123456kimo/22szj/22frm.h...

  參考資料: 王樹民,《廿二史劄記校證》(北京:中華書局,1984)。
還有問題?馬上發問,尋求解答。