Michelle 發問時間: 社會與文化語言 · 1 0 年前

越文翻譯中文之二

Khong co "nguoi" ta van the...co "nguoi" roi cung chi the ma thoi....

可以幫我詳解這句的意思嘛...順便逐單子翻譯 謝謝各位大大

1 個解答

評分
 • Ray
  Lv 6
  1 0 年前
  最佳解答

  Khong co "nguoi" ta van the...co "nguoi" roi cung chi the ma thoi....

  沒有''你''我還是這樣....有''你''也是這樣而已...

  Khong沒有,不是

  co 有,在

  "nguoi"你,妳

  ta 我

  van還是

  the...這樣

  co有,在

  "nguoi" 你,妳

  roi cung也是,仍是

  chi只是,不過

  the 這樣

  ma thoi....而已

  翻譯如上。

還有問題?馬上發問,尋求解答。