almightiness 發問時間: 科學工程學 · 1 0 年前

Mercedes-Benz B-Class fuel-cel

Mercedes-Benz A-Class fuel-cell vehicle H2及

Mercedes-Benz B-Class fuel-cell vehicle H2這兩台車

的所有資料規格和整台車結構運作可以提供我影片、圖片、網路等資料 資料愈多愈好

幫忙我急件的報告 !!非常謝謝了

1 個解答

評分
  • Willy
    Lv 4
    1 0 年前
    最佳解答

    Mercedes-Benz A-Class fuel-cell vehicle H2及Mercedes-Benz B-Class fuel-cell vehicle H2這兩台車的所有資料規格和整台車結構運作可以提供我影片、圖片、網路等資料 資料愈多愈好要祥解請附上信箱我會盡快回覆您的答案

還有問題?馬上發問,尋求解答。