SAE Steel 1010 為何種材料

請協助查詢是否有此料? 以下三種材質為美國代號請問台灣是否有此料?代號為何或者JIS代號為何?
1) SAE Steel 1010
2) SAE Steel 1008
3) Cold Roll Steel Sheet
2 個解答 2