promotion image of download ymail app
Promoted
匿名使用者
匿名使用者 發問時間: 社會及文化語言 · 10 年前

我想問呢幾個字速成點打?

我想問呢幾個字速成點打

赤柱

九龍

香港

基督教

佛教

中學

7 個解答

評分
 • 匿名使用者
  10 年前
  最佳解答

  土,金 (赤) 木,土 (柱)

  人,口 (信)

  大,弓 (九) 卜,心 (龍)

  竹,日 (香) 水,山 (港)

  廿,土 (基) 卜,山 (督) 十,大 (教)

  人,弓 (佛) 十,大 (教)

  竹,心 (乘)

  日,廿 (開)

  人,日 (會)

  廿,戈 (義)

  中 (中) 竹,木 (學)

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 5 年前

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 10 年前

  關於你查詢果幾個字

  赤 GC 土金

  柱 DG 木土

  信 OR 人口

  九 KN 大弓

  龍 YP 卜心

  香 HA 竹日

  港 EU 水山

  基 TG 廿土

  督 YU 卜山

  教 JK 十大

  佛 ON 人弓

  教 JK 十大

  乘 HP 竹心

  開 AT 日廿

  會 OA 人日

  義 TI 廿戈

  中 L 中

  學 HD 竹木

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  以下兩個網址都係倉頡字典(速成係取頭尾碼),以後有咩字唔識都可以上去搵

  http://www.dididoo.com/util/chinput/default.aspx

  呢個既好處係可以一次過search晒d字點打,連手機常用輸入法筆劃都查到

  http://input.foruto.com/cccls/cjzd.html

  而呢個呢就詳細d拆碼,但每次只可以查一個字:)

  希望可以幫到你!

  參考資料: 請切抄襲
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 10 年前

  土,金 =(赤) 木,土 =(柱)

  人,口 =(信)

  大,弓 =(九) 卜,心= (龍)

  竹,日 =(香) 水,山 =(港)

  廿,土 =(基) 卜,山 = (督) 十,大 =(教)

  人,弓 =(佛) 十,大 = (教)

  竹,心 =(乘)

  日,廿 =(開)

  人,日 =(會)

  廿,戈 =(義)

  中 =(中) 竹,木= (學)

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 您覺得這個回答如何?您可以登入為回答投票。
 • 10 年前

  赤柱 土金 木土

  信 人口

  九龍 大弓 卜心

  香港 竹日 水山

  基督教 廿土 卜山 十大

  佛教 人弓 十大

  乘 竹心

  開 日廿

  會 人日

  義 廿戈

  中學 中 竹木

  希望幫到你^_^

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 10 年前

  赤柱 土金 木土

  信 人口

  九龍 大弓 卜心

  香港 竹日 水山

  基督教 廿土 卜山 十大

  佛教 人弓 十大

  乘 竹心

  開 日廿

  會 人日

  義 廿戈

  中學 中 竹木

  希望幫到你~~

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • MOON
  Lv 7
  10 年前

  土金 木土

  人口

  大弓 卜心

  竹日 水山

  廿土 卜山 十大

  人弓 十大

  竹心

  日廿

  人日

  廿戈

  中 竹木

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。