XANXUS 發問時間: 科學數學 · 10 年前

MATLAB 解答 (急.......)

(a)以圖形法求解f(x)=-14-20x+19x^2-3X^3的根

(b)二分法

(c)試位法求出函數的第一個根

1 個解答

評分
 • Elisha
  Lv 6
  10 年前
  最佳解答

  (a)

  function Xb = brackPlot(fun,xmin,xmax,nx)

  if nargin<4, nx=20; end

  xp = linspace(xmin,xmax); yp = feval(fun,xp);

  ytop = max(yp); ybot = min(yp);

  ybox = 0.05*[ybot ytop ytop ybot ybot];

  c = [0.7 0.7 0.7];

  x = linspace(xmin,xmax,nx);

  f = feval(fun,x);

  nb = 0; Xb = [];

  for k = 1:length(f)-1

  if sign(f(k))~=sign(f(k+1))

  nb = nb + 1;

  Xb(nb,:) = [x(k) x(k+1)];

  hold on; fill([x(k) x(k) x(k+1) x(k+1) x(k)],ybox,c);

  end

  end

  if isempty(Xb)

  warning('No brackets found. Check [xmin,xmax] or increase nx');

  return;

  endplot(xp,yp,[xmin xmax],[0 0]);

  grid on; xlabel('x');

  hold off

  (b)

  function xm = bisect(fun,xb)a = xb(1);

  b = xb(2);

  fa = feval(fun,a);

  fb = feval(fun,b);k = 0; maxit = 50; TolFun = 1;

  while k < maxit && TolFun > 1e-6

  k = k + 1;

  dx = b - a;

  xm = a + 0.5*dx;

  fm = feval(fun,xm);

  if sign(fm)==sign(fa)

  a = xm; fa = fm;

  else

  b = xm; fb = fm;

  end

  TolFun = abs(fm);

  end

  (c)

  function x = secant(fun,xb)xk = xb(1);

  xkm1 = xb(2);

  fk = feval(fun,xb(1));

  fkm1 = feval(fun,xb(2));k = 0; kmaxit = 50; TolFun = 1;

  while k <= kmaxit && TolFun > 1e-6

  x = xk - fk*(xk-xkm1)/(fk-fkm1);

  f = feval(fun,x);

  xkm1 = xk; xk = x;

  fkm1 = fk; fk = f;

  TolFun = abs(f);

  end

  ----------------

  function f = model(x)f = -14 - 20*x + 19*x.^2 - 3*x.^3;

  ----------------

  clear all

  clc% brackplot (圖形法)

  xmin = -2;

  xmax = 6;

  brackPlot(@model,xmin,xmax);% bisect (二分法)

  xb = [xmin,xmax];

  x1 = feval(@bisect, @model, xb)% secant (試位法)

  delta = 1e-3;

  x2 = feval(@secant, @model, [xmin,xmin+delta])

  --------------------

  (a) http://img816.imageshack.us/i/13957873.jpg/

  (b) -0.4723

  (c) -0.4723

還有問題?馬上發問,尋求解答。