joe 發問時間: 電腦與網際網路程式設計 · 1 0 年前

有誰可以用vb做出下列題目 20點奉上! 謝謝

擲一銅板 1~500次,紀錄每次結果,並計算出出現正面之機率

已更新項目:

可以用成折線圖表示嗎?!

還有大哥您的 For i = 1 To Combo1.Text - 1 這個他說型態不符耶

還有我看您好像是6.0版本所以我也是用6.0去做的

2 個已更新項目:

我也不知道該怎麼說 圖大慨就是像這樣的

http://www.takming.edu.tw/lib/listmap.htm

1 個解答

評分
 • 1 0 年前
  最佳解答

  表單畫面

  *****

  圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AC07065562/o/1510122207...

  *****

  執行畫面

  *****

  圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AC07065562/o/1510122207...

  *****

  程式碼

  *****

  Private Sub Command1_Click()

  List1.Clear

  For i = 1 To Combo1.Text - 1

  Randomize

  x = Int(Rnd() * 2)

  Select Case x

  Case 0

  x = "反面"

  Case 1

  x = "正面"

  End Select

  List1.AddItem x, i - 1

  Next i

  For i = 0 To List1.ListCount - 1

  If List1.List(i) = "正面" Then

  d = d + 1

  End If

  Next i

  p = Round(d / List1.ListCount * 100, 2)

  Label1.Caption = p & "%"

  End Sub

  Private Sub Form_Load()

  For i = 0 To 500

  Combo1.AddItem i, i

  Next i

  End Sub

  *****

  2010-12-24 18:04:18 補充:

  折線圖 = = ??

   For i = 1 To Combo1.Text - 1

   For i = 1 To Val(Combo1.Text) - 1

  參考資料: ME
還有問題?馬上發問,尋求解答。