promotion image of download ymail app
Promoted

觀世音菩薩"座前的龍女是否擁有法力或哪種法器

圖片參考:http://i116.photobucket.com/albums/o29/onyan/003/l...

觀世音菩薩"座前的龍女

是否擁有法力及哪種法器

法力指的是世人說的神通

如果有'龍女有哪些神通呢

法器指的是'渡眾生'除了說法

隋身備用的器具

如三太子有風火輪...等

而龍女用的法器有哪些

圖片參考:http://i116.photobucket.com/albums/o29/onyan/003/l...

龍女渡眾生有哪些方式

龍女住東海還是南海呢

如果是"東海" 台灣最靠近東海是哪裡

而龍女的父親龍王的"龍王廟"在台灣的哪裡呢

謝謝

圖片參考:http://i116.photobucket.com/albums/o29/onyan/003/l...

敬請尊重版權「借用引用」需經 § 仙境凱莉 ° ☆ 同意

......................................................................................................................

2 個解答

評分
 • 阿修
  Lv 4
  9 年前
  最佳解答

  龍女 佛學大辭典 中的 解釋:

  (異類)娑竭羅龍王Sa%gara-na%gara%ja之女,八歲,詣靈鷲山,現成佛之相。法華經提婆品曰:「爾時文殊師利坐千葉蓮華,大如車輪。俱來菩薩亦坐寶蓮華,從大海娑竭羅龍宮,自然湧出,住虛空中。詣靈鷲山,從蓮華下,至佛前,頭面敬禮二世尊(釋迦與多寶)足。(中略)智積菩薩問文殊師利言:此經甚深微妙,諸經中寶,世所希有,眾生勤加精進,修行此經,有速得佛者否?文殊師利言有。娑竭羅龍王女,年始八歲,智慧利根,善知眾生諸根行業,得陀羅尼。諸佛所說甚深秘藏,悉能受持,深入禪定,了達諸法,於剎那頃,發菩提心,得不退轉。(中略)智積菩薩言:我見釋迦如來於無量劫難行苦行,積功累德,求菩提道,未曾止息。(中略)然後乃得成菩提道。不信此女於須臾頃,便成正覺。言論未訖時,龍王女忽於現前,頭面禮敬。(中略)爾時舍利弗語龍女言:謂汝不久得無上道,是事難信,所以者何?女身垢穢,非是法器。雲何能得無上菩提?佛道懸曠,經無量劫,勤苦積行,具修諸度,然後乃成。又女人身猶有五障。(中略)雲何女身速得成佛?爾時龍女有一寶珠,價直三千大世界,持以上佛。佛即受之。龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言:我獻寶珠,世尊納受,此事疾不?答言甚疾。女言以汝神力,觀我成佛,復速於此。當時眾會皆見龍女忽然間變為男子,具菩薩行,即往南方無垢世界,坐寶蓮華,成等正覺,三十二相,八十種好,普為十方一切眾生演說妙法。」

  龍女成佛 在 <佛光大辭典> 中的 解釋:

   指八歲之龍女由於受持法華經之功德而即身成佛。據法華經卷四提婆達多品載,龍女即娑竭羅龍王之女,年甫八歲,智慧猛利,諸佛所說甚深秘藏悉能受持,乃於剎那之頃,發菩提心,得不退轉。復以一寶珠獻佛,以此功德願力,忽轉女成男,具足菩薩行。剎那頃住於南方無垢世界,坐寶蓮華中,成正等覺,具足三十二相、八十種好,廣為人天說法,娑婆世界之菩薩、聲聞、天龍八部、人、非人等皆遙見而歡喜敬禮。

   蓋古印度之女人地位甚低,小乘佛教認為女身垢穢,不能成佛,此與大乘佛教所言眾生皆可成佛之思想衝突,故佛典中乃有女人可轉變為男身成佛之說。『龍女成佛』之說明示大乘佛教在修行理論方面之發展。〔須摩提菩薩經、海龍王經卷三女寶錦受決品、菩薩處胎經卷七『八賢聖齋品』、法華經玄義卷五上、法華經文句卷八下〕(參閱『女人往生』916)

  文殊化龍女 在 <佛學大辭典> 中的 解釋:

  (傳說)文殊入大海娑竭羅龍宮化八歲龍女。詣靈山,使龍女於大眾前成佛。見法華經提婆達多品。

  龍女獻珠 在 <佛光大辭典> 中的 解釋:

   謂龍女以寶珠獻佛,表己證圓果。據法華經卷四提婆達多品載,龍女有一寶珠,價值三千大千世界,持以供佛,佛即納受。龍女謂智積菩薩與尊者舍利弗言(大九·三五下):『我獻寶珠,世尊納受,是事疾不?』答曰:『甚疾。』龍女言:『以汝神力觀我成佛,復速於此。』

  資料來源

  非常好用的線上佛學etc字典http://www.oldict.com/

  既已成佛當然法力無邊

  既已成佛法器的象徵意義大於實質

  歸於觀音座前 也是倒駕慈航方便示現爾

  另詳究善財童子五十三參內容 也可發現善財童子也成就非凡

  道行法力也應與龍女相近

  是以 形象只是方便 實修實證方為正途

  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
 • 七勇
  Lv 7
  9 年前

  答答您好---

  答答您好---

  我小時候聽某教說:佛教-道教所說的神是迷信的-但它說標語卻說:它們煮:神愛世人?我稿迷糊? 觀世音菩薩"座前的龍女法力及哪種法器神通

  也找不到龍女法力詳細資料--

  我也不相信佛教部分雙修論? 道教小部份假借神之名—騙財騙色的神棍-政府要加以取締不法之徒- 以上參考

  參考資料: 自己
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。