flash倒數秒數結束後要跳下依個影格

秒數結束後,想要有其他效果,在第二個影格上

那我要在家什麼程式才能在秒數變成0的時候

跳下一個影格

var setMin:int = 0; //設定倒數時間 "分"

var setSec:int = 5; //設定倒數時間 "秒"

var total:int = setMin* 60 + setSec; //總秒數

var _txt:TextField = new TextField();

addChild(_txt);

var timer:Timer = new Timer(1000, 0);

timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, count);

timer.start();

function count(e:TimerEvent):void{

var mm:String = String(Math.floor(total/60)-(int(mm)* 60));

if (mm.length < 2){mm = "0" + mm; }

var ss:String = String(total-int(mm)* 60);

if (ss.length < 2){ss = "0" + ss; }

_txt.text = mm + ":" + ss; //顯示倒數時間 "分:秒"

if(total == 0){

timer.removeEventListener(TimerEvent.TIMER, count);

return;

}

total--; }

1 個解答

評分
 • 9 年前
  最佳解答

  不用那麼複雜吧..

  as2使用setInterval()

  as3使用Timer()

  參考資料: 自己
還有問題?馬上發問,尋求解答。