promotion image of download ymail app
Promoted
東東 發問時間: 社會與文化語言 · 7 年前

請幫忙翻譯越南文→中文(20點)

以下越南文請幫忙翻譯成中文~~thanks~~

(不要用google翻譯,我試過了....)

=quote=

Thanh map!

The PP case chi co 0,5usd thi khong dang la bao nhieu, thoi thi phai co de ma nhin dang hoan 1 chut. Hom truoc no co noi voi tui la se cho gia tot nhat cho don hang dau tien nha ong, gia 9.5usd van con cao lam, ong lam viec voi Kris dum tui ve van de nay. Thank & bye all!

=unquote=

1 個解答

評分
 • 慈悲
  Lv 7
  7 年前
  最佳解答

  =quote=

  =國際=

  Thanh map!

  成哥 胖!

  The PP case chi co 0,5usd thi khong dang la bao nhieu,

  PPcase卡只要0,5美元就沒算什麼。

  thoi thi phai co de ma nhin dang hoan 1 chut.

  這樣看起來才會有好一點。

  Hom truoc no co noi voi tui la se cho gia tot nhat

  前天她跟我說會價錢給我是最好的

  cho don hang dau tien nha ong,

  等你家第一的排貨

  gia 9.5usd van con cao lam, ong lam viec voi Kris dum tui ve van de nay.

  要是9,5每緣還是很高,你要幫我跟 Kris 談這個事情一下吧

  Thank & bye all!

  謝謝&掰掰你!!

  =unquote=

  =是國際=

  參考資料: 慈悲
  • Commenter avatar登入以對解答發表意見
還有問題?馬上發問,尋求解答。