C語言C++ 有大大可以在程式語言後面幫我加註解嗎@@?

#include<stdio.h>

#include <string.h>

int main()

{

char str[10][100],temp[100];

int i,j,l;

printf("請輸入10個字串\n");

for(i = 0;i < 10;i++)

gets(str[i]);

for(i = 0;i < 9;i++)

{

for(j = 9;j > i;j--)

{

l=strcmp(str[j],str[j-1]);

if(l<0)

{

strcpy(temp,str[j]);

strcpy(str[j],str[j-1]);

strcpy(str[j-1],temp);

}

}

}

printf("排序結果\n");

for( i = 0;i < 10;i++)

puts(str[i]);

return 0;

}

2 個解答

評分
 • 4 年前
  最佳解答

  基本上,程式的目的就是讓使用者輸入10個字串

  然後從小到大排序輸出

  程式的設計理念是,每次只決定一個最小的數字放到矩陣的頭

  用數字舉例,假設輸入 5 4 3 2 1

  第一次 i 的 for迴圈跑完

  str矩陣會變成 1 5 4 3 2

  再來 1 2 5 4 3 以此類推

  #include<stdio.h>

  #include <string.h>

  int main()

  {

  char str[10][100],temp[100]; //宣告變數並限制字串長度

  int i,j,l;

  printf("請輸入10個字串\n");

  for(i = 0;i < 10;i++)

  gets(str[i]); //吃10個字串

  for(i = 0;i < 9;i++)

  {

  for(j = 9;j > i;j--)

  {

  l=strcmp(str[j],str[j-1]); //把j跟j-1做字串比對

  if(l<0) //根據strcmp的定義, 輸出小於0 代表字串str[j] < 字串 str[j-1]

  {

  //以下就是在把str[j] 跟 str[j-1] 的字串做交換

  strcpy(temp,str[j]);

  strcpy(str[j],str[j-1]);

  strcpy(str[j-1],temp);

  }

  }

  }

  printf("排序結果\n");

  for( i = 0;i < 10;i++)

  puts(str[i]);

  return 0;

  }

  參考資料: 自己
 • 匿名使用者
  4 年前

  借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,借款,v保單借款,小額借款,借款契約書,汽車借款,身分證借款,票貼,身分證借款5萬急用,機車借款,代書借款,銀行借款,借款利率,借款利息計算,借款合約,大額借款,借款推薦貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快貸款.急需用錢如何借款最快

  http://www.renguang.com.tw/

還有問題?馬上發問,尋求解答。