promotion image of download ymail app
Promoted

欲以濃度98%、比重1.8之濃硫酸,配製成1M之稀硫酸500毫升,已知此稀硫酸比重1.1,則需取x毫升濃硫酸,加入y毫升水中,試問x+y=?    (A) 472.22   (B) 500.00 (C) 527.78   (D) 577.78  (E) 600.00?

目前還沒有任何回答喔!
快來成為第一個回答的人。