Nik 發問時間: 健康疾病及病徵其他 - 疾病 · 1 個月前

打石膏後手指不屈曲?

手腕骨移位並少少裂。打左石膏一個月,打到去手掌位。石膏已拆了半個月,而家5隻手指不能屈曲做握拳動作,物理治療每次都夾硬屈爆我d 手指,痛到想爆粗。問題:

1. 除左咁屈手指,仲有乜其他方法可令手指每節屈曲

2. 大概幾耐隻手d 活動能力可recover?

謝謝解答。祝大家身體健康

1 個解答

評分
  • ?
    Lv 7
    1 個月前

    1. No, there is no other method.

    2. It depends on you.

還有問題?馬上發問,尋求解答。